Witam na oficjalnej stronie Przedsiębiorstwa.
Ufam, że informacje zawarte w serwisie pozwolą Państwu poznać naszą firmę. Zapraszam do lektury,
chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Prezes PEC - Jan Kalman

 

Charakterystyka przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. - jednoosobowa spółka skarbu Gminy Żyrardów - w obecnej strukturze formalnej funkcjonuje od 1 lipca 1997r. Historia firmy sięga swoim początkiem lat siedemdziesiątych. Pierwotnie była ona częścią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Skierniewicach. Wyodrębnienie w samodzielny podmiot o statusie przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej nastąpiło w 1992r. W tym samym roku zmienił się także organ założycielski, którym z mocy prawa została Gmina Żyrardów.

Obecnie 100% udziałów Spółki należy do Gminy Żyrardów. Zgodnie ze swoim statutem Spółka realizuje zadania własne Gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki energią cieplną. Przedmiotem działania spółki jest: działalność produkcyjna, handlowa i usługowa a w szczególności (m.in.):

  1. produkcja, przesył i dystrybucja ciepła z zakupu oraz wytworzonego we własnych źródłach, do odbiorców,
  2. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
  3. demontaż wyrobów zużytych,
  4. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  5. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  6. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

Podstawowy przedmiot działania Spółki jest koncesjonowany przez Urząd Regulacji Energetyki, koncesjami na produkcje, przesył i dystrybucję ciepła, których ważność obowiązuje do 2018 r. i obrót ciepłem do 31.10.2023 r.

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2014 wynosi: 12 567 000 PLN

Spółka posiada w pełni uregulowane sprawy majątkowe tym także w zakresie prawa władania gruntem, na którym zlokalizowane są obiekty ciepłownicze.
Od początku samodzielnej działalności w PEC prowadzone były liczne inwestycje w efekcie, których wyłączone zostały z eksploatacji przestarzałe lokalne kotłownie m.in. "Rodzinna", "Moniuszki", "Kościuszki", "La Monte'a". Wybudowany został w technologii rur preizolowanych, ciepłociąg spinający istotnie poprawiający bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego i dający warunki do nowych podłączeń.

Mając na uwadze poprawę efektywności i obniżenie kosztów dla odbiorców Spółka w ciągu ostatnich 5 lat wiele wysiłku włożyła także w wymianę i modernizację oraz automatyzację węzłów cieplnych indywidualnych i grupowych. Wymienione zostały wszystkie węzły hydroelewatorowe na nowoczesne kompaktowe. Obecnie proces ten jest kontynuowany w pozostałych węzłach.
Wymieniane są wymienniki pojemnościowe na nowoczesne płytowe, montowane regulatory przepływu, układy automatycznej stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu. Od 2003 roku wszystkie węzły PEC posiadają automatykę pogodową. Obecnie sprzedaż ciepła z PEC jest w pełni opomiarowana.

W najbliższej perspektywie przewidywane są dalsze inwestycje w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Jodłowskiego 82 dotyczące zwiększenia mocy źródła, zmniejszenia emisji do atmosfery. Spółka prowadzić będzie także modernizacje i wymianę sieci oraz ich rozbudowę w związku z podłączeniami nowych odbiorców.

PEC Żyrardów dysponuje niezbędnymi pozwoleniami w zakresie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Aktualnie firma przygotowuje się do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Spółka posiada zatwierdzony przez właściciela Plan rozwoju oraz wycenę wartości przedsiębiorstwa.

We wrześniu 2008 r. Spółka została nominowana przez Izę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie do nagrody Laur Ciepłownictwa w kategorii Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze - patrz tutaj.

W listopadzie 2008 r. uzyskała certyfikat Przejrzysta Firma - patrz tutaj.

W czerwcu 2009 r. PEC "Żyrardów" spółka z o.o. otrzymało wyróżnienie w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008 w kategorii "Najdynamiczniejsza firma województwa mazowieckiego", a Prezes Zarządu Jan Kalman, w tej samej kategorii, wyróżnienie za wkład w rozwój Przedsiębiorstwa ( dyplom 1, dyplom 2).

Na rynku ciepłowniczym Żyrardowa PEC Żyrardów jest naturalnym monopolistą. W relacji z odbiorcami nie wykorzystuje jednak swojej pozycji, wszystkie spory rozwiązując na zasadzie kompromisu.

 


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. - pobierz tutaj
 
Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - pobierz tutaj
 
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - pobierz tutaj
 
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. - pobierz tutaj
 
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - pobierz tutaj

AUDYT

Raport i Opinia z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. - pobierz tutaj

Protokół Zdawczo-Odbiorczy - pobierz tutaj

Suplement do Raportu i Opinii z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. - pobierz tutaj


 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com